RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Poradni Dietetycznej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

informujemy:

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

  1. Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest: Magdalena Maciejewska-Cebulak – Poradnia Dietetyczna z siedzibą ul. Suchanka 6/11, 80-772 Gdańsk, Nr NIP: 5833049435 (dalej zwany „Administratorem”).
  2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: kontakt@dietetykonkologiczny.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Suchanka 6/11, 80-772 Gdańsk.

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

  1. Przeprowadzenia konsultacji dietetycznej i edukacji żywieniowej,
  2. Ustalenia zindywidualizowanej diety lub planu żywieniowego,
  3. Umożliwienia zarezerwowania i zmiany terminu wizyty,
  4. Zadawania pytań droga elektroniczną oraz telefoniczną,
  5. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak np. wystawianie faktur, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, ,
  6. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń, wysyłanie kartek okolicznościowych.

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1. lit. A) RODO w związku z art. 9 ust. 2A) RODO tj. uzyskanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia,

b)   art. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

c)   art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora), czy art. 9 ust.2 lit. F) RODO – dochodzenie roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy, a w zakresie danych niezbędnych dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Państwa dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową.

V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

Państwa dane osobowe takie jak: (imię, nazwisko) możemy ujawnić:

  1. pracownikom i współpracownikom, zleceniobiorcom – upoważnionym przez Administratora,
  2. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,
  3. podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
  4. organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,
  5. nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?

  1. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:
    • dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
    • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    • żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
    • przenoszenia danych osobowych,
    • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem. W/w cofnięcie winno być przesłane na adres: kontakt@dietetykonkologiczny.pl lub osobiście w Poradni Dietetycznej.

IX. Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić  zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług dietetycznych, w tym układania jadłospisów oraz konsultacji dietetycznych czy wysyłania ich drogą elektroniczną. Zgoda Państwa na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna dla ułożenia jadłospisu i konsultacji dietetycznych uwzględniających jednostki chorobowe i dolegliwości. Brak zgody uniemożliwi wykonanie tych usług.

X. Jak są chronione moje danych osobowe?

  1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
  2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

XI. Inne.

Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Poradni Dietetycznej

 o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się/ klientów/ kontrahentów.

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

  1. Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest: Magdalena Maciejewska-Cebulak – Poradnia Dietetyczna z siedzibą ul. Suchanka 6/11, 80-772 Gdańsk, Nr NIP: 5833049435 (dalej zwana „Poradnią” albo „Administratorem”).
  2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: kontakt@dietetykonkologiczny.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Suchanka 6/11, 80-772 Gdańsk.

II. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty e-mail, numer telefonu.

III. Jakie jest źródło danych osobowych?

Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy:

  • Bezpośrednio od Państwa ( np. w czasie pierwszego kontaktu w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy),
  • Od klienta/kontrahenta, u którego jesteście Państwo zatrudnieni, bez względu na podstawę zatrudnienia.

IV. Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wykonywania umowy zawartej z klientem/kontrahentem.

W takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Poradni (art. 6(1)(f) RODO), który polega na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z klientem lub kontrahentem i wykonaniu zawartej umowy, której podstawą jest świadczenie usług (w przypadku klienta) albo innej (w przypadku kontrahenta-podmiotu, na którego rzecz nie świadczymy usług).

V.  Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

  • Prawo dostępu do danych

W każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć, jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.

  • Prawo do sprostowania danych osobowych

gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

  • Prawo usunięcia danych osobowych

– gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,

– gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

– gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;

– gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;

– dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo ochrony przed roszczeniami

  • Prawo sprzeciwu:

gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie IV powyżej.

– podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

VI. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

a) naszym pracownikom i współpracownikom – upoważnionym przez Administratora,

b) podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputerowego, oprogramowania),

c) organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,

d) nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy upłynie termin przedawnienia roszczeń mogących powstać z umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług (zawartej z klientem/kontrahentem); wynika to stąd, że dla ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń, może być konieczna informacja o osobie, z którą Poradnia bezpośrednio kontaktowała się w sprawie wykonania umowy/świadczenia usługi.

VIII. Skarga do organu nadzorczego

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą, bądź ich udostępnienie przez klienta/kontrahenta są niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest Poradnia.

X. Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały ani Państwa dane osobowe nie będą profilowane.